Selalu ada pilihan hidup ketika kita tersingkir dan terjatuh


“Selalu ada pilihan hidup ketika kita tersingkir dan terjatuh”

Abdi mah mani asa reusep  tur reu’es kana iklan tv eta. Iklan sabun mandi kanggo pameuget nya eta “men’s biore”, ah ieu mah lain milu ngaiklankeun. Saukur aya rasa milu reu’es kana eta prestasi nayangkeun hiji kalimat anu teu pira tapi ngandung harti nu jero.
Saurna teh, “selalu ada pilihan hidup ketika kita tersingkir dan terjatuh”. Duh eta kalimat teh mani keuna pisan kana kekecrek teh.
Naha kumaha kitu?.
Nya eta tea. Saha atuh jalmana nu teu ngalaman hirup anu kasisihkeun jeung nyungseub. Kangjeung rosul oge anu kawilang lain jalma samanea ngalaman kasisihkeun sawaktos nyiarkeun agama islam.
Tangtos urang-urang jalma biasa tos ilahar jeung pasti ngalaman nu ngaran na kasisihkeun atanapi “tersingkir”.
Eta keucap nalingakeun yeun hirup teh pinuh ku cocoba jeung mamala. Nya eta qodho jeung qodhar hirup jalma saestuna tos ditangtoskeun ku mantenna gusti Alloh nu maha kawasa.
Eta qodho jeung qodhar moal bisa dirubah. Salian ti nasib nu bisa mah. Naha kunaon? Nya qodho jeung qodhar mah eta mah geus jadi patokan ti Alloh keur urang salaku umatna saperti pati jeung hirupna urang didunya. Mun nasib mah nya eta mah kumaha urang nu ngalaku lampahkeun hirup di ieu alam nu sa ukur wawayagonan.
Mun hayang pinter meuren urang teh kudu getol ngapalkeun. Atawa mun hayang rea dunya nya kudu giat neangan nana tapi kudu dina jalan anu bener sabot ngalaku lampah teh.
Eta keucap diluhur tadi nga isyarat keun yeun hirup urang masing kasisihkeun jeung nyungseub oge mesti aya wae lampaheun urang keur meneurkeun nana. Nya saperti urang keur kasisihkeun ku jalma tapi moal tangtu urang disisihkeun ku mantenna boa urang mah jalma nu di pika ridho ku mantenna (ieu masalah kasebut na hampang jeung gampang meneurkeun nana, tapi mun urang kasisihkeun ku Alloh tah eta nu jadi sumber(bapana) masalah mah jeung hese pisan meneurkeun nana iwal ti tobat nasuha (lain tobat sambel)) atawa mun ku loba jalma kasisihkeun tangtu aya wae pitulung ti alloh keur jalma nu sejen keur nulungan urang.
Ngan nya eta Alloh mah moal mere pitulung ka urang mun urang na oge cicingeun embung nga-ikhtiar-an jeung neangan jalan kaluar anu baris ngarobah jalan hirup urang.
Nya kitu tea mun urang ikhtiar oge ulah baris poho ka mantenna da iwal ti ikhtiar jeung muntang tulung ka Alloh urang teh baris tangtu hirup mulya di ieu alam.
Sakanyaho kuring, loba jalma nu neangan jalan anu cindeukna wae. Boh ikhtiarna ku jalan ngadu nasib di meja judi anu tungtung na jadi dimeja hejokeun, miluan undian berhadiah (untungna ieu kalakuan geus teu dimeunang keun ku pamarentah), atawa ku baris nyembah iwal ti mantenna nya eta muja-muji ka dedemit.
Eta keucap diluhur, baris tangtu ngena kana surat Al-Fatihah. Nya eta nu intina urang teh kudu menta pituduh ti alloh baris jalan anu leumpeng jeung sangkan urang dijauhkeun jadi jalma anu dholim (ngaruksak ka batur jeung ka awak sorangan).
Kunaon aya jalma anu kasisihkeun tangtu pasti aya oge jalma anu dholim ka eta jalma atawa ku tingkah polah kalakuan sorangan nana sapertina korupsi ngahakan duit anu lain ajang manehna. Maksud teh dipercaya ku batur keur ngalola kauangan ngabantu atawa nyieun fasilitas keur balarea tapi di pake keur pangaboga sorangan. Jeung kunaon urang matak nyungseub, eta teh moal baris tangtu ku polah sorangan (da ngalakonan kalakuan nu teu baleg).
Duh nyaan nya jadi jero keucap eta teh. Saperti aya paribasa nu nyaurkeun “hirup teh muter, urang pasti aya diluhur jeung pasti urang bisa aya dihandap” lila jeung henteuna hirup urang di luhur jeung di handap baris tangtu ku kumaha polah jeung tingkah laku urang tea. Nya eta jigana teh mun urang sholat pasti mementa ulah dijadikeun jalma anu dholim. Eta du’a mun urang sok ngalakonan sholat nu lima waktu mun dijumlah jamlehkeun urang teh ngadu’a 17 kali maca al-fatihah. 17 kali oge urang mementa ka mantenna supaya urang ulah jadi jalma anu dholim.
Cindeukna, hirup di ieu dunya pasti ngalaman kasisihkeun jeung murag nyungseub. Eta kasisihkeun ku jalma atawa ku mantenna. Kalakuan urang di alam dunya teh baris cukang lantaran urang na oge nu ngalaku lampahna. Urang oge kudu bisa nga ikhtiaran supaya hirup urang laku lampahna bener jeung hade. Ka awak sorangan atawa ka batur balarea.
Sakitu wae lah ti si “ARI TEA”.
Permios
Wassallam….

Advertisements
Comments
2 Responses to “Selalu ada pilihan hidup ketika kita tersingkir dan terjatuh”
  1. Agus Pri says:

    Tong hilap anggo Biore na, ki guru.. 😀

Silahkan meninggalkan komentar, salam

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: